Stadgar

Stadgar för Gävleborgs Journalisters Utbildningsstiftelse

§ 1 Stiftelsens namn är ”Gävleborgs Journalisters Utbildningsstiftelse”.

§ 2 Syfte

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål:

att                komplettera samhällets insatser i fråga om journalistutbildning för medlemmar i Gävleborg.

att                anordna föreläsningar, kurser, seminarium och konferenser för Svenska Journalistförbundets medlemmar i Gävleborg.

att                i mån av möjlighet utge stipendier för att stödja undervisning och utbildning av medlemmar i Gävleborg.

§ 3 Tillgångar

Stiftelsens tillgångar utgöres av:

a) Behållningen, ……… kr, i den stipendiefond som tidigare förvaltats av Gävleborgs journalistförening.

b) vad som i övrigt genom gåva eller andra tillskorr kan tillfalla stiftelsen, samt,

c) avkastning av stiftelsens egna eller disponerade tillgångar.

§ 4 Förvaltning

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst tre och högst nio ledamöter, vilka första gången utses av stiftarna. I fortsättningen utses styrelsens ledamöter av stiftelsens styrelse. Ledamöterna skall hämtas bland dom medlemmar i Svenska journalistförbundet som verkar i Gävleborgs län.För varje ledamot kan en suppleant utses.

Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år.

Styrelsen kan utse hedersledamöter i styrelsen.

Styrelsen väljer inom sig ordförande.

Styrelsen kan tillsätta arbetsutskott.

Styrelsen kan till sig adjungera lämpliga personer för särskilt uppdrag.

Styrelsen kan även till sig knyta ett rådgivande organ.

§ 5 Säte

Styrelsen har sitt säte i Gävle.

§ 6 Kallelse till styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av annan styrelseledamot, så snart detta är erforderligt. På begäran av minst hälften av styrelseledamöterna är ordföranden skyldig att sammankalla styrelsen.

§ 7 Beslut

Beslut inom styrelsen gäller med enkel röstövervikt. vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§ 8 Det åligger styrelsen:

att handha stiftelsens angelägenheter i överensstämmelse med dessa stadgar,

att planera stiftelsens verksamhet,

att upprätta stiftelsens årsredovisning, att föra protokoll, erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt,

att till revisorerna senast den 1 mars året efter räkenskapsårets utgång överlämna årsredovisning och övrigt erforderligt underlag för revidering av det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av den eller dom som styrelsen därtill utser.

§ 10 Redovisning

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Stiftelsens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 11 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser styrelsen en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. Revisorer jämte suppleanten för denne skall vara auktoriserad revisor.

Revisorn skall före den 1 april efter räkenskapsårets utgång avge revisionsberättelse. Årsredovisning och revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen, som har att förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorns yttrande kan föranleda.

§ 12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan beslutas av styrelsen förutsatt att ärendet varit uppsatt på en i förhand utsänd kallelse och förutsatt att styrelsens beslut är enhälligt eller alternativt att likalydande beslut fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande sammanträden med styrelsen. Dessutom måste bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen följas

§ 13 Stiftelsen skall EJ stå under tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn av stiftelser.

Dessa stadgar är uppdaterade och godkända av Kammarkollegiet den 1 oktober 2019.